Pályázatok
Hazánkra és az Európai Unióra a vidékfejlesztés területén is sok közös kihívás vár, az új Vidékfejlesztési Program elfogadásával számtalan pályázati lehetőség fog a gazdálkodok rendelkezésére állni az elkövetkező években. Sikeres pályázathoz elengedhetetlen a naprakész információ és a szakszerű tájékoztatás, ebben tudunk a gazdák segítségére lenni, hogy közösen sikeresek legyünk az előttünk álló években.
2016. június 08.
A művelet célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése.Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 19,68 Mrd Ft. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 5. naptól 2018. augusztus 6. napjáig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2016. október 5.
- 2017. január 5.
- 2017. április 5.
- 2017. július 5.
- 2017. október 5.
- 2018. január 4.
- 2018. április 5.
- 2018. augusztus 6.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 300 millió forint.
b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
d) A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése.
Támogatható tevékenységek:

· Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10 %-os vízelvonást figyelembe véve. (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vetőmagszárítók, egyéb eszközök és berendezések).
· Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 m3) tárolásához szükséges terménytároló-kapacitás létesítése.
Új terménytároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben az a támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval.
· Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig),

B) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a telepen belüli energiahatékonyság fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg:

 

 • · Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.

 

 • · Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

 


2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a terményszárítók, terménytisztítók és terménytárolók energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

 

 • · Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

 

 • (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

 

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 

 • · Az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségek.

 

 • · A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés (a továbbiakban: telepi infrastruktúra)3, valamint az üzemen belüli anyagmozgatás és a vagyonvédelem gépei, eszközei (a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).

 

 • · Ingatlan vásárlása.

 

 • · Az A) célterülethez kapcsolódóan:

 

 • o a szárító vagy tároló létesítmény üzemeltetéséhez nem kapcsolódó épített vagy mobil eszköz létesítése (pl. egyedi mérőeszköz) vagy felújítása,

 

 • o anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek, szállítócsigák, surrantócsövek, beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű

 

 • raktári felszedő- és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- és rakodógépek) létesítése vagy felújítása (60 t/h névleges kapacitásig),

 

 • o porleválasztás gépei (például: gravitációs porleválasztók, centrifugális porleválasztók, garatelszívó berendezések (a technológiához illesztve) beszerzése és felújítása,

 

 • o a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: ventilátorok, mobil ventilátorok, hűtők, szellőztető-padozatok, légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák, keverő berendezések, szóró-terítő berendezések) létesítése, vagy felújítása,

 

 • o terményszárítónként, terménytisztítónként egy tranzittároló létesítése (max. 70 m3 vagy felújítása,

 

 • o telephelyenként egy előtároló létesítése (max. 140 m2), vagy felújítása,

 

 • o fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, vagy mobil garat beszerzése,

 

 • o termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek beszerzése (például: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők),

 

 • o silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása,

 

 • o telephelyenként egy kezelőhelyiség, épület létesítése (max. 50 m2) telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy ezek felújítása,

 

 • o terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása.

 

 • · A B) célterülethez kapcsolódóan:

 

 • o egyéb telepen belüli létesítmények, épületek energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

 

 Támogatást igénylők köre:

1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:

 

 • a. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ, de legfeljebb 350 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók)

 

 • • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évének - egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a felhívás 9. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.

 

 • • Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év – fiatal mezőgazdasági termelő esetében a lezárt üzleti év - vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 10. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre;

 

 • b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 13. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

 

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.
Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a konzorcium összes tagja a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfél legyen.

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.

Kollektív projekt esetében az 1. pontban meghatározott STÉ megállapításakor a tagok STÉ-it nem kell összeszámítani. Amennyiben azonban akár csak egyetlen tag üzemmérete meghaladja az 1. pontban meghatározott felső értéket (350 000 euró STÉ), úgy a konzorcium, a termelői csoport, a termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet nem jogosult támogatásra.

Támogatásban nem részesíthetők köre 

Az ÁÚF kizáró okok listája című részben foglaltakon túl, nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

 

 • a) aki vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;

 

 • b) akinek vagy amelynek az üzemmérete meghaladja a 350 000 euró STÉ-t

 

 • c) aki vagy amely a jelen - VP2-4.1.2-16 kódszámú - felhívás keretében már részesült támogatásban.

 

 • d) terménytároló építésére azon támogatást igénylő részére, aki vagy amely valamely állattartó telepek korszerűsítésére vonatkozó felhívás (VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése) keretén belül ugyanezen célra támogatást igényelt és/vagy támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében.

 

FELHVÁS

Bármilyen kérdése van szaktanácsadással, pályázattal, gazdálkodással kapcsolatosan, kattintson a kapcsolatfelvétel gombra, majd az űrlap kitöltése/elküldése után keresni fogjuk!
Kapcsolatfelvétel