Tanácsadás
2015-től a Közös Agrárpolitika (KAP) reformja számos változást hozott. Korábbi ciklustól eltérően a gazdálkodóknak számos kötelezettséget kell vállalni. Ehhez nyújtunk segítséget ügyfeleink számára az új ciklusban 90%-ban(szolgáltatás igénybevételéhez 10% befizetése szükséges a gazdálkodók részéről) támogatott szaktanácsadási szolgáltatás keretében.

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések 2016 - 2020


VÁLTOZOTT A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE!

A támogatási kérelmek elektronikus úton történő benyújtására 2015. november 7. és 2015. dec
ember 31. között van lehetőség.


Módosítás történt az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP-4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás dokumentációjában, a módosítás jelentősebb pontjai a következők:

        A benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a keresztellenőrzések lezárultát követő 30 napon belül születik döntés;

•        Pontosításra kerültek a 10/2015. (III.13.) FM rendelet szerinti ökológiai jelentőségű területek, és az AKG előírások együttes teljesítésének támogathatóságával kapcsolatos feltételek;

•        A növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegély kialakításával kapcsolatos AKG előírások esetében a növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye területek tábláinak minimális mérete 0,05 ha-ban került meghatározásra. A növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület része, az egységes kérelemben külön táblaként kell berajzolni és igényelni;

•        Pontosításra kerültek a zöldugarra vonatkozó szabályok;

•        Pontosításra került, hogy az évelő szálas pillangósok termesztése esetén az egyes választható előírásokat miként kell értelmezni (pl. középmély lazítás)

LINK


A támogatási kérelmek elektronikus úton történő benyújtására 2015. november 7. és 2015. dec
ember 7. között van lehetőség.

 

A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett, vagy közvetlen hatásuk által érik el a támogatás által meghatározott célokat. A támogatás alapját a területhasználat adja, amely tekintetében az alábbi 8 fő kategóriát (16 tematikus előíráscsoportot) különböztetjük meg:

 
 


Tematikus elősíráscsoportok A földhasználati kategóriák mindegyikében az előírások az alábbi két kategóriába tartozhatnak:

 • Agrár-környezetgazdálkodási alapcsomagok (kötelező): olyan előírások, amelyek túlmutatnak az 1305/2013/EU rendelet 28. cikk (3) bekezdésében felsorolt egyéb követelményeken.

 

Ezeket az előírásokat, illetve előírás kombinációkat földhasználati kategóriánként (szántó, gyep, ültetvény, nádas), illetve területi lehatárolás kategóriánként [horizontális (A), zonális (ZA)] kell teljesíteni és a kifizetés nem előírásonként, hanem az összes előírásra vonatkozóan, egy összegben történik.

 • b. Választható előírások (V): az alapcsomagon túli olyan előírások, amelyek különböző környezeti kihívásokat (vetésszerkezeti elvárások, talaj- és vízvédelem, biodiverzitás megőrzése, stb.) kezelnek, és amelyekből a támogatást igénylők szabadon választanak. A kifizetési összeg előírásonként kerül meghatározásra.

 

A támogatást igénylők a horizontális, a vízvédelmi célú szántóterületek és a vízvédelmi célú gyepterületek tematikus előíráscsoportok esetében a támogatásba vont területeik vonatkozásában tematikus előírás csoportonként maximálisan kettő előíráscsomagot alakíthatnak ki. Az adott tematikus előíráscsoportban szereplő minden kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre e két előíráscsomag valamelyikét lehet választani, további kombinációs lehetőség nincs. Minkét előíráscsomagnak minimálisan kettő választható előírást kell tartalmaznia, amelyek közül legalább az egyik előírás eltér a másik előíráscsomagban szereplő két választott előírás valamelyikétől.

Az MTÉT szántó- és gyepterületek tematikus előíráscsoportok esetében nem kötelező az alapcsomagon felül előírást választani, de választható előírás.

 

 

Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek

 

A gazdálkodási naplót minden év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra a külön közleményben kihirdetett kitöltési útmutató szerint a támogatási időszakra vonatkozóan folyamatosan kell vezetni.

 

Agrár-környezetgazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek

 

A támogatást igénylő köteles 2016. december 31-ig agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt venni.

                                               


Általános követelmények

 

(1) Valamennyi tematikus előíráscsoport esetében a kötelezettségvállalás 2016. január 1-től 2020. december 31-ig tart.

(2) A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási időszak öt éves időtartama alatt az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználónak kell lennie.

(3) A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási időszak öt éves időtartama alatt be kell tartania az általa vállalt előírásokat.

(4) Egy tábla területe legalább 0,25 ha.

(5) Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a hagyományos gyümölcsös fenntartása előírás választása kivételével a támogatás igénybe vételére az a támogatást igénylő jogosult, aki rendelkezik a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya által kiállított hatósági bizonyítvánnyal arról, hogy a teljes ültetvény életkora (dió, szelídgesztenye, szőlő kivételével) a támogatási kérelem benyújtásának évében nem több, mint 20 év.

(6) A Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya a támogatást igénylő megkeresésére, a 19. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványt állítja ki, és egyidejűleg megküldi a támogatást igénylő részére.

(7) A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak a 7. számú mellékletben meghatározott adattartalmát adott évet követő év január 1. és március 1. között az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH). A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.

(8) A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv(ek) 8. számú mellékletben foglalt adattartalmát az adott évet követő év január 1. és március 1. között, az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a NÉBIH-hez. A tápanyag-gazdálkodási terv adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.

(9) A támogatást igénylőnek eleget kell tennie a monitoring és hatásindikátor monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének.

(10) Aki a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló rendelet alapján támogatásban részesül, ugyanazon tevékenységért támogatásra nem jogosult.

 

A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények

 

A támogatást igénylő köteles a teljes támogatási időszak alatt minden évre vizsgálhatóan 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredményekkel rendelkezni, azaz a talajvizsgálati eredmények meglétének folyamatosnak kell lennie. Alapkövetelmény, hogy a gazdálkodó szűkített, vagy választható előírásként bővített talajvizsgálattal rendelkezzen a kötelezettségvállalás időszakára vonatkozóan. A folyamatosság szempontjából, amíg nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, a talajminta leadásáról a laboratórium által kiállított átvételi igazolás is elfogadható. A folyamatosság szempontjából a talajminta leadásának időpontja számít.

 

Amennyiben az adott évben ugyanazon táblán több növénykultúra kerül termesztésre, minden növénykultúra esetében külön tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni.

A tápanyag-gazdálkodási tervet évente szeptember 30-ig kell elkészíteni a következő évre vonatkozóan. Amennyiben az adott növénykultúra betakarítására szeptember 30-át követően kerül sor, a következő növényre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terveket a betakarítást követően 30 napon belül kell elkészíteni. A támogatást igénylőnek 2016. évre vonatkozóan 2016. március 1-ig kell elkészítenie a tápanyag-gazdálkodási tervet.

 

Zöldugarra vonatkozó szabályok:

 • az ugaroltatás ideje alatt tilos műtrágya és növényvédő szer alkalmazása,
 • kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni a tematikus előíráscsoportban vállalt kezelési időponti korlátok betartása mellett;
 • a zöldugart július 30. után lehet feltörni, a növényi részek talajba forgatásával;
 • a zöldugarként hasznosított területen tilos gazdasági haszonállattal legeltetni és magot fogni;
 • termesztett növényeknek csak méhészeti és zöldtrágyázási célú felhasználása lehetséges;
 • a pihentetett terület nem vehető figyelembe zöldugarként.

Zöldtrágyanövény termesztése és zöldtrágyázás megvalósítása másodvetésben is történhet. A zöldtrágyanövények listáját a 15. számú melléklet tartalmazza

 

 • zöldtrágyázás megvalósítása esetén a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időpontját, a növényállomány beforgatását, a tervezett munkavégzést megelőzően minimum 5 nappal korábban;
 • istállótrágya kijuttatás esetén a szerves trágya típusát, a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül;
 • baktériumtrágya kijuttatás esetén a trágyázó szer típusát, a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül;
 • közép mély lazítás megvalósítása esetén a megvalósítás helyét és időpontját a munkálat elvégzését követő 15 napon belül.

 

Ültetvény kivágása és újratelepítése

 

Ültetvény kivágása és újratelepítése a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen lehetséges, amennyiben a támogatást igénylő az újratelepítést a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül elvégzi.

 

 

Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

 

A kötelezettség átvállalásához az irányító hatóság (a továbbiakban: IH) előzetes jóváhagyása szükséges.

A támogatást igénylő a vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át.

Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén kötelezettséget átadni csak a támogatás jogosultsági kritériumainak megfelelő földhasználónak lehet. A kötelezettség átvevőjének a támogatásba bevitt területei vonatkozásában is meg kell felelnie a tematikus előíráscsoportra vonatkozó feltételeknek.

 

A támogatási időszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem beadásának a határideje a következő a vis maior esetek kivételével:

 • a 2017. azaz a második év vonatkozásában: 2016. december 31.
 • a 2018. azaz a harmadik év vonatkozásában: 2017. december 31.
 • a 2019. azaz a negyedik év vonatkozásában: 2018. december 31.
 • a 2020. azaz az ötödik év vonatkozásában: 2019. december 31

 

 

A monitoring rendszer működtetése

 

A támogatási célok megvalósulásának nyomon követése érdekében a támogatást igénylőnek évente nyilatkoznia kell a monitoring adatokról.

 

 

Csatolandó dokumentumok

 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékletet szükséges csatolni:

 • Hatósági bizonyítvány az ültetvény életkoráról az ültetvény földhasználati kategória esetében a “hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás választása kivételével

 

A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz – amennyiben releváns – mellékelni kell:

 • családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot
 • végzettséget igazoló oklevél/bizonyítványt
 • gazdasági társaság alkalmazottjának munkaszerződését, amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra
 • szaktanácsadó által kiállított igazolást, melyen igazolja, hogy az előírások a közreműködésével kerültek összeállításra
 • őshonos és veszélyeztetett állatok tartása esetén a tenyésztő szervezeti igazolást. 
Bármilyen kérdése van szaktanácsadással, pályázattal, gazdálkodással kapcsolatosan, kattintson a kapcsolatfelvétel gombra, majd az űrlap kitöltése/elküldése után keresni fogjuk!
Kapcsolatfelvétel