Tanácsadás
2015-től a Közös Agrárpolitika (KAP) reformja számos változást hozott. Korábbi ciklustól eltérően a gazdálkodóknak számos kötelezettséget kell vállalni. Ehhez nyújtunk segítséget ügyfeleink számára az új ciklusban 90%-ban(szolgáltatás igénybevételéhez 10% befizetése szükséges a gazdálkodók részéről) támogatott szaktanácsadási szolgáltatás keretében.

Ökológiai gazdálkodás 2016 - 2020


VÁLTOZOTT A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE!

A támogatási kérelmek elektronikus úton történő benyújtására 2015. november 7. és 2015. dec
ember 31. között van lehetőség.Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása


Módosult az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) felhívás, a módosítás jelentősebb pontjai a következők:
A benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a keresztellenőrzések lezárultát követő 30 napon belül születik döntés;
·         A 3.2. pontban a szántó és ültetvény földhasználati kategória esetén tápanyag-gazdálkodási terv készítési kötelezettség került meghatározásra;
·         A 3.2. pontban pontosításra kerültek a szántóföldi földhasználat esetében a termeszthető növénykultúrák köre;
·         A 3.2. pontban az ültetvény kivágás és újratelepítés bejelentési kötelezettsége 10 napról 15 napra változott, formanyomtatvány helyett elektronikus bejelentés került alkalmazásra;
·         A 3.2. pontban a támogatást igénylőnek a gazdálkodási naplót, a tápanyag-gazdálkodási tervet és a területmérési jegyzőkönyvet a támogatási időszak végét követő hetedik év helyett tiz

Forrás: LINK
A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.


Magyarország Kormányának felhívása a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának, illetve az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása érdekében.
A cél elérését a Kormány az aktív mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
  •  a benyújtott támogatási kérelmeket 30 napon belül 1 elbírálja.
  •  A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket normatív, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják2, hogy: Projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez, azaz az agrobiodiverzitás növeléséhez, továbbá a gyepterületek védelmével és kezelésük szabályozásával a szénháztartás stabilizálásával az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. 


A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

(1) A támogatási kérelmek benyújtása egyszerűsített eljárásrend keretében történik.
(2) A támogatási kérelmek elektronikus úton történő benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 7. között van lehetőség.
(3) Az (2) bekezdés szerinti határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) Az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén. (5) Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás
15
szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül. (6) Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelemben különböző kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek vonatkozásában igényelhet átállási és fenntartási támogatást is.
(7) Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vagy átállási vagy fenntartási támogatás igényelhető.
(8) A támogatási kérelemben fizikai blokkonként kell feltüntetni az igényelt terület nagyságát.
(9) A támogatást igénylő köteles meghatározni a támogatásba bevinni kívánt földterület nagyságát, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet legalább 3 méter pontossággal beazonosító EOV koordinátákat alfanumerikusan vagy shape file feltöltésével a támogatási kérelem benyújtási időszakának végéig elektronikus úton benyújtani. A földterület beazonosítását a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem beadásával együtt el kell végeznie, melynek útmutatója az 1. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás során meghatározott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek esetében az előző ÚMVP AKG támogatási időszakban már felmért és támogatott poligonok kiválasztására is van lehetőség, amennyiben a jelenlegi állapotnak is megfelel a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület.
(11) A mérések pontosságát alátámasztó, a mérést végző által aláírt mérési jegyzőkönyv eredeti példányát a támogatási időszak alatt és a kötelezettségvállalási időszakot követő 7 évig meg kell őrizni.
(12) Ültetvény művelési ág esetében a kérelemben meg kell jelölni, hogy melyik ültetvénycsoportra és mekkora területnagyságra vonatkozik a kérelem.
(13) A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékletet szükséges csatolni:
1. hazai akkreditációval rendelkező ellenőrző szervezettel kötött szerződést.
(14) A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz – amennyiben releváns – mellékelni kell:
1. szaktanácsadóval kötött szerződést;
2. családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot;
3. végzettséget igazoló oklevelet/bizonyítványt;
4. gazdasági társaság alkalmazottjának munkaszerződését, amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra.
(15) A támogatási kérelem mellékleteit jpg vagy pdf formátumban elektronikus úton kell benyújtani a támogatási kérelem részeként.
(16) A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.A Felhívás indokoltsága és célja

A környezet megóvása, a termelők és fogyasztók egészségének védelme érdekében jelen Felhívás célja a biológiai sokféleség fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, a növényvédőszerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése, és az élelmiszerbiztonság garantálása.
 
                            A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 51.567.075.768 Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5000 db.

Támogatható tevékenységek bemutatása

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

A támogatás célja egyrészt a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése, másrészt az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása.
Az ökológiai gazdálkodási támogatás olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az ökológiai gazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják.
A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett, vagy közvetlen hatásuk által érik el a támogatás által meghatározott célokat. A támogatás alapját a területhasználat adja.

A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt.

Az ökológiai gazdálkodásra való áttérés esetén az áttérési támogatás maximális időtartamát az átállás kezdeti dátumát figyelembe véve határozzuk meg. Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdete az adott terület vonatkozásában az átállási időszak első évében van, úgy szántó és gyep művelési ág esetén 2 év, ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható. Korábban indult átállás esetén az átállási idő a támogatás igénylésétől számított fennmaradó ideje támogatható. Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban részesülhetnek.

A 2016. január 1-én átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére.
889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak:

  • a) szántóföldi művelési ág esetében 2 egymást követő év;
  • b) gyep művelési ág esetében 2 egymást követő év;
  • c) ültetvény művelési ág esetében 3 egymást követő év;

Az átállási időszak kezdete Magyarországon elismert, a 834/2007/EK rendelet szerinti ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet (a továbbiakban: ökológiai ellenőrző szervezet) igazolása alapján kerül meghatározásra. Az átállási időszak meghosszabbítása nem lehetséges.
A támogatással érintett terület státuszát a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-i állapot szerint kerül megállapításra és ez alapján kerül a támogatási összeg (áttérési/ fenntartási) meghatározásra.

Amennyiben a támogatást igénylő a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre
vonatkozóan átállási időszak lerövidítése iránti kérelmet nyújtott be az illetékes ökológiai ellenőrző szervhez és azt az agrárpolitikáért felelős miniszter jóváhagyta, a támogatási összeg az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ökológiai státuszváltozása kezdetének évétől módosul.

 

Kötelezettségvállalások

(1) A kötelezettségvállalás 2016. január 1-től 2020. december 31-ig tart.
(2) A támogatást igénylő a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási időszak öt éves időtartama alatt vállalja, hogy az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználó.
(3) A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási időszak öt éves időtartama alatt be kell tartania az ökológiai gazdálkodás előírásait.

Ökológiai gazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek

(1) A kizárólag áttérési támogatásban részt vevő támogatást igénylő köteles 2016. december 31-ig ökológiai gazdálkodási képzésen részt venni. (2) A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a képzésen a családi gazdaság vezetőjének vagy a családi gazdaság tagjának kell részt vennie.
(3) Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a támogatási időszak alatt, az áttérési támogatásra vonatkozó támogatási időszak alatt kötelezettség átvevőjének a kötelezettség átvételét követő egy éven belül képzésen kell részt vennie, kivéve, ha már az 1. pontban meghatározott képzésen részt vett.
(4) Az a támogatást igénylő, akinek az intézkedésbe vont területe részben vagy egészben fenntartási támogatásban részesül, a kötelező képzésen való részvétel kötelezettsége alól mentesül.

 

Ökológiai gazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek

(1) A kizárólag áttérési támogatásban részt vevő támogatást igénylő köteles 2016. december 31-ig ökológiai gazdálkodási képzésen részt venni.
(2) A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a képzésen a családi gazdaság vezetőjének vagy a családi gazdaság tagjának kell részt vennie.
(3) Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a támogatási időszak alatt, az áttérési támogatásra vonatkozó támogatási időszak alatt kötelezettség átvevőjének a kötelezettség átvételét követő egy éven belül képzésen kell részt vennie, kivéve, ha már az 1. pontban meghatározott képzésen részt vett.
(4) Az a támogatást igénylő, akinek az intézkedésbe vont területe részben vagy egészben fenntartási támogatásban részesül, a kötelező képzésen való részvétel kötelezettsége alól mentesül.

Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek


(1) A támogatást igénylő a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a gazdasága teljes területén elvégzett tevékenységekről a külön jogszabály szerinti gazdálkodási naplót papír alapon vagy elektronikus úton köteles naprakészen vezetni.
(2) A tevékenységeket legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni kell a gazdálkodási naplóban, kivéve a növényvédelmi kezelésről (permetezési napló) szóló nyilvántartást, amelyet a kezelés napján, az állatállomány-változás nyomon követését, amelyet havi szinten, és a szervestrágya mérleg nyilvántartását, amelyet éves szinten kell vezetni.
(3) A gazdálkodási naplót minden év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra, a GN 02-05, valamint GN 16-17 lapok esetében a teljes támogatási időszakra vonatkozóan folyamatosan kell vezetni.
(4) A gazdálkodási napló elektronikus formanyomtatványa és kitöltési útmutatója a www.szechenyi2020.hu honlapon legkésőbb 2015. december 1-jéig közzétételre kerül.
(5) A gazdálkodási napló eredeti példányát a támogatási időszak végét követő hetedik év végéig meg kell őrizni.
(6) A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak az 5. számú mellékletben meghatározott adattartalmát adott évet követő év január 1. és március 1. között az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon elektronikus úton benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH). A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs.

A támogatást igénylő által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás általános szabályai

(1) A támogatási időszak alatt:
a) a beazonosított, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület EOV koordinátákkal rögzített határa nem változhat;
b) az a) pont szerinti területen elhelyezkedő táblák határai a támogatási időszak alatt a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül módosíthatók;
c) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken belül a táblák száma tárgyévenként és tárgyéven belül is változhat.
(2) A támogatásba vont terület növelésére kizárólag kötelezettségátvállalás révén van lehetőség.

 

Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

(1) A kötelezettség átvállalásához az irányító hatóság (a továbbiakban: IH) előzetes jóváhagyása szükséges.
(2) A támogatást igénylő a vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át.
(3) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén kötelezettséget átadni csak a támogatás jogosultsági kritériumainak megfelelő földhasználónak lehet. A kötelezettség átvevőjének a támogatásba bevitt területei vonatkozásában is meg kell felelnie a pályázati felhívásban foglalt pályázati feltételeknek.

A támogatási időszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem beadásának a határideje a következő a vis maior esetek kivételével:

a) a 2017., azaz a második év vonatkozásában: 2016. december 31.;
b) a 2018., azaz a harmadik év vonatkozásában: 2017. december 31.;
c) a 2019., azaz a negyedik év vonatkozásában: 2018. december 31.;
d) a 2020., azaz az ötödik év vonatkozásában: 2019. december 31.

 
 

Bármilyen kérdése van szaktanácsadással, pályázattal, gazdálkodással kapcsolatosan, kattintson a kapcsolatfelvétel gombra, majd az űrlap kitöltése/elküldése után keresni fogjuk!
Kapcsolatfelvétel